Vystúpenie

Program vystúpenia

Účinkujú:

Perla Perpetua Voberová - eurytmia, spev, klavír

Milada Perháčová - recitácia, eurytmia

Pavel Šrank - recitácia

Tomáš Guľa - spev

 1. Úvodný text
 2. Alleluja - eurytmia
 3. Prvý umelecký text z diela Karla Funka 
 4. Zapadá slniečko - ľudová pieseň
 5. Druhý umelecký text z diela Karla Funka
 6. Janko Jesenský - Neodoženieš - recitácia, eurytmia
 7. Tretí umelecký text z diela Karla Funka
 8. Jaroslav Křička - Tiše spívá moje láska - spev a klavír
 9. Štvrtý umelecký text z diela Karla Funka
 10. Iva Horská - Čo je to krása - recitácia, eurytmia
 11. Piaty umelecký text z diela Karla Funka
 12. Mikuláš Schneider Trnavský - Keby som bol vtáčkom - spev, klavír
 13. Šiesty umelecký text z diela Karla Funka
 14. Richard Wagner- ária Alžbety z opery Tanhäuser - spev a klavír
 15. Siedmy umelecký text z diela Karla Funka
 16. Edward Hagerup Grieg - Čaro lásky - klavír a eurytmia
 17. ôsmy umelecký text z diela Karla Funka
 18. Pavel Koyš - Ľúb ma nežne - recitácia, eurytmia
 19. Deviaty umelecký text z diela Karla Funka
 20. Anatolij Lyadov - Prelúdium - klavír
 21. Desiaty umelecký text z diela Karla Funka
 22. Gejza Dusík - Tiché šťastie - spev a klavír
 23. Eurytmia spoločná hymnus lásky
 24. Spev spoločný ľudové piesne o láske

Umelecký text 

z diela Karla Funka

Úvodný text

Podobne ako do zemských katedrál nevstupujeme s obyčajnou dennou náladou, ako trebárs do dverí svojho domu či pracoviska, snažme sa o vstup do katedrály ducha nejako pripraviť. Snáď sme to v ohlušujúcich a oslepujúcich bengláloch našej civilizácie ešte úplne nezabudli. Upokojme sa, vyvolajme si náladu tichej slávnostnosti a pozornosti, vykúpme si v predstave dušu i telo, snímme pokrývku hlavy, trebárs sa i vyzujme z okopaných topánok, a nakročme do sveta posvätna. Možno zachytíme ideál klíčiaci alebo čerstvo sa rozžarujúci, ideál pošpinený ešte našou skepsou či chtivým privlastňovaním si. A tak je to i so vstupmi do sveta Bohom inšpirovaného umenia. 

Eurytmická meditácia - Alleluja

Prvý umelecký text

Čo s tým tlakom a tiažou doby, na ktorú si sťažujeme, ako silnie? Áno, silnie. Ale i my z nej musíme silnieť, nie šalieť a ani sa pyšne štítiť. Dobu, v ktorej žijeme môžeme činiť krásnou. Spolu s tlakom zla silnie i pomoc Kristova, a to je dôležitejšie vnímať.  Doba guru už pominula, dnes pomáha priateľská inšpirácia, zdieľanie skúseností, prisadnutie si s láskou k duši druhého, osvetlenie jeho problémov jasom vnútra... Človek si potom môže odniesť inšpirácie, korekciu náhľadov či životných postojov, nasmerovanie k prejasneniu duše, smery riešenia problémov, povzbudenie k dôvere v Božiu pomoc... A to všetko až potom, čo sám niečo nezvládol. 


Zapadá slniečko - ľudová pieseň


Druhý umelecký text

V prítomnosti skutočnej krásy, ak sa skúsime stíšiť, spokorniť, odpútať od ukopcovaných myšlienok, sa v nás na chvíľku môže zrodiť čosi nezmerné, nepomenovateľné, hojivé, pre niekoho trebárs hymnické, pre iného spevne slávičie, keď vyjdeme zo svojej upachtenosti a zhonu, slobodne sa nadýchneme a pocítime mier k blížnemu a k hviezdam. Nemusíme vždy vyhľadávať len najmohutnejšie klasické diela, niekedy nám pomôžu dielka, pripodobiteľná v prírode trebárs i k lienke alebo hríbiku v machu alebo v útvare snehovej vločky.


Janko Jesenský - Neodoženieš - recitácia, eurytmia


Tretí umelecký text

Raz nás pravá čistota a nevinnosť natoľko zvláčni, že v nás nebude nič, čo by mohol osud zlomiť. Prechádzajme si sami, čo nám k tomu ešte bráni. K tomuto rozvoľneniu a ohybnosti voči nárazom je však zároveň potrebná ocelová vôľa a pevná duchovná opora i vykryštalizované činy. Vziať na seba svoj kríž a nasledovať Krista je postup na celý rad vtelení. Kríž-všetka naša karma sa nedá prežiť v jednom živote. V jednom živote sa ale môžeme pevne a naplno rozhodnúť k prevzatiu svojho kríža a nasledovaniu Krista. Potom je nám jeho Láskou pomáhané viac, než sme tušili. V ďalekej budúcnosti bude kontakt medzi ľuďmi pociťovaný ako posvätnosť. Ovzdušie nasýtené Kristom má byť kyslíkom spoločného života. Majme to na pamäti, možno nám občas takéto situácie budú ľahšie prichádzať i dnes. Vážme si ich. Môžeme prosiť i Krista ako nášho duchovného brata a najvyššieho Zľutovateľa o silu sebapoznania a vcítenia sa do tých, ktorým sme ublížili. A ak dokážeme sami sebe na strane poškodených niekomu odpustiť, nie slovami, alebo preto, že sa to má, ale zo vzdania sa svojho šťúpleho egoizmu, potom sami - takpovediac nielen obrazne ale i doslovne - dávame čiastočku Krista do nášho vzťahu. Nielen pre súladné spoločenstvo, ale aj pre spoločenstvo po vine a odpustení môžu platiť slová - Kde dvaja, či traja sú v mene Mojom, som i Ja medzi nimi. 


Jaroslav Křička - Tiše spívá moje láska - spev a klavír


Štvrtý umelecký text

Keď Gustáv Mahler rozdal party svojej novej symfónie hráčom, ozval sa trumpetista: Prečo ma stále ženiete do tých najvyšších pridusených tónov? Odpoveď znela: Zatiaľ to ešte nemôžete pochopiť, ale až budete počuť celú symfóniu. - Nehnetie nás láska Prozreteľnosti tiež niekedy svojimi obmedzeniami a tlakmi do väčšej pokory pre symfóniu celku a jej krásu? Nemáme sa viac snažiť, aby sme boli harmonickou zložkou duchovnej evolúcie ľudstva? Patrí k tomu kritický, ale napriek tomu harmonický pohľad na svoje chyby a nebáť sa prijať ich následky. Nesmrteľný oheň nekonečnej a ničím nepodmienenej božej Lásky a Múdrosti môže kedykoľvek zapáliť, obnoviť, posilniť, napraviť, posvätiť a oživiť všetky zložky našej bytosti. 


Iva Horská - Čo je to krása - recitácia, eurytmia


Piaty umelecký text

Často zabúdame, že tu nie sme preto, aby sme niekoho naprávali. My máme milovať, napráva Boh. Iba láska duchovných bytostí môže poskytnúť človeku správny základ k styku s bytosťami zemskými. Cesta ku Kristovi nespočíva v púhom mystickom ponorení sa do seba, ale v tom, že vnútornosť vystupuje sama zo seba k druhému človeku. Raz sa styk s druhým človekom stane sviatosťou. 


Mikuláš Schneider Trnavský - Keby som bol vtáčkom - spev, klavír


Šiesty umelecký text

Vzťahy sú často ako pavučina, ktorú skladáme pred oči a zdá sa nám pevná ako ľanová látka, vpriadame si do nej svoje sny a ideály, a stačí aby fúkol vietor a všetko je preč. Jedine tam, kde do vzťahu vkladáme pravé duchovné hodnoty a odovzdávame všetko opakovane do božej Vôle, kde sa opierame o vyššie hodnoty, môžeme mať nádej k zdarnému rozvinutiu vzťahu. Častokrát modlitba za niekoho, súcitenie a účastenstvo stačia, aby sme zahriali a oživili srdce, zatrpknuté a ztuhnuté ranami života, pod ktorými stratila vieru i nádej. 


Richard Wagner- ária Alžbety z opery Tanhäuser - spev a klavír


Siedmy umelecký text

Vzdávame sa božskej Láske bez výhrady celou podstatou svojej duše. Nech sme slnečnou pochodňou lásky a osvecujeme životy druhých ľudí. Ak odvodzujeme svoju lásku od zemských vecí, ostávame svojim vedomím len v zemskej úrovni s jej pôžitkami a horkosťami. Ak vieme, že zdroj pravej lásky je v Bohu, potom nachádzame svoj cieľ i odmenu tam, kde sa láska rodí. Večný Bože Otče, Tvoje kráľovstvo je Božská láska v človeku, ktorý sa prebudil v Bohu. Keď Duch Tvojej lásky vylieva svoje posvätenie do vnútra ľudí, prebúdza v ich dušiach žiaru večných plameňov božského života a ľudské duše sa stávajú atómom Tvojho božieho Kráľovstva.  


Edward Hagerup Grieg - Čaro lásky - klavír a eurytmia


ôsmy umelecký text

Dávne kultúry stavali oltár Zeme. Kristus ho zapálil. Sviecou bolo Slnko. Zem je nielen našou kolískou, nielen rušným bojiskom, nielen stále otvoreným hrobom, ale i alchymystickou taviarňou lásky a stále rozsvieteným oltárom. Čo z toho si vyberieme? Skončilo mlčanie nebies pre Zem. Z nebies sem zostúpil jeden z Bohov. Pohrúžil sa do oceánu bied zemského ľudstva. Rozostrel nebeské závoje, harmónia sfér sem už zaznieva. začujeme ju? Zatiaľ je väčšina ľudstva hluchá. Od príchodu milostiplného Vyslanca nebies, nositeľa Loga, môžeme odleskom Jeho síl sami oslovovať Boha. môžeme byť jeho súčasťou, Jeho hierarchiou, môže nás počuť a môžeme byť vyslyšaní. Zem od toho času prijala žiaru Slnka, Krista, i my môžeme sa stávať Jeho lúčom a žiariť svetu. Aj naše duše sa môžu stávať tónom, ohlasom, ozvenou mohutného tvorivého hlasu Loga, ním sa učiť tvoriť a prebúdzať spiacich. 


Pavel Koyš - Ľúb ma nežne - recitácia, eurytmia


Deviaty umelecký text

Umenie počúvať hudbu nie je dané zadarmo. Myslím hudbu, v ktorej ide o niečo viac. Nebýva to hneď dané, o vstup do svätostánku hudby sa človek musí trvalou túžbou a usilovnosťou zaslúžiť. Nespočíva v tom, že pôjdeme raz za rok na operu či koncert. Chce to spokorniť sa, rozhodnúť sa tomu natrvalo venovať, získavať určitú úctu k posvätnému umeniu a posluchovú sústredenosť, aby sa roztržité ucho, navyknuté na pazvuky dnešnej doby stíšilo k mystériám hudobných zasvätencov. Diela inšpirovná z vyšších svetov, zem skrášľujú a preduchovňujú. Tento blahodárny vplyv pôsobí i po fyzickom zániku umeleckých diel, pretože tie boli len vonkajším stvárnením duchovného lúča, ktorý vnútrom zostúpil do zemskej úrovne, oplodnil ju a splynul s ňou. 


Anatolij Lyadov - Prelúdium - klavír


Desiaty umelecký text

Nespočetnekrát sa museli ruky do krvava rozodrať vytrhávaním bodliačia a koreňov všetkých hriechov v záhrade duše. Nespočetnekrát sa ešte museli vztiahnuť v túžbe, pokore a láske k nebesiam, než sa usmial prísľub nového zlatého dňa. Potom sa ruky konečne rozpäli k prijímaniu lúčov lásky a pred seba k žehnaniu svetov.  Raz bude stavaný nový mystický hrad ako príbytok Bohov. v ňom bude prebývať Slovo sveta a sálať dychom lásky a zbratrenia. Ľudská bytosť sa stane vyšším článkom nekonečného reťazu pomocných rúk, ktorý sa od vekov pnie medzi nižšími a vyššími stupňami stvorenia. Vyššie hierarchie plnia svoju úlohu prebudenia a povznášania nižších. Potom bude i človek pomáhať zvieracej ríši, ktorej toľko dlhuje, na vyšší vývojový stupeň, tak ako človeku pomáhajú po celé veky anjeli strážní. 


Gejza Dusík - Tiché šťastie - spev a klavír


Eurytmia spoločná - Hymnus lásky


Spev spoločný - ľudové piesne o láske